This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

משלוח תוך 5 ימי עסקים - משלוח חינם מ 400₪

Cart 0

מזל טוב! ההזמנה שלך מתאימה למשלוח חינם You are 400 ש"ח away from free shipping.
No more products available for purchase

הוסף הערה להזמנה שלך
סכום ביניים Free
לא כולל עלויות משלוח

Your Cart is Empty

Terms of Service

כללי
 
 1. אתר האינטרנט Milya-store.co.il (להלן: "האתר/בית העסק") משמש כחנות לצרכן לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל באמצעות רשת האינטרנט.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש/ת ו/או מבצע/ת פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה אשר תתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, כל לקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.
 3. כל פעולה באתר ובכלל רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל את הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
 4. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.
 5. התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם ללשון רבים.
 6. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק ו/או מי מטעמו למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד בית העסק ו/או מי מטעמו על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קראה הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן.
 7. בית העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
 8. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או בית העסק בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 9. מובהר וזאת למען הסרת כל ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.
 
  השימוש באתר
 
 1. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
 2. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
 3. אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראות שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המתקשרים במישרין אל האתר.
 4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.
 
  הזמנה באתר
 
 1. כל המחירים ו/או המוצרים ו/או ההטבות המופיעים באתר תקפים כל עוד הם מופיעים באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה בגין סתירה ו/או אי-התאמה בין המחירים ו/או המוצרים ו/או ההטבות המופיעים באותה עת באתר לבין מה שראה זמן מה לפני כן וטרם ביצע כל הזמנה. 
 2. האתר מציג מגוון רחב של פריטים הנמצאים ככלל במלאי ובית העסק עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.
 3. בית העסק שומר לעצמו את הזכות להגביל את אפשרויות אופן אספקת המוצרים.
 4. בית העסק שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר. מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מזכותו של בית העסק לחסום כניסה ללקוחות לאתר אשר הפרו את הוראותיו. בית העסק שומר על זכותו לשנות את מדיניות הגבלת כמות היחידות הנרכשות כמפורט לעיל מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
 5. ככל ותהיה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר (ו/או השירות) ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמונת המוצר (ו/או השירות) ו/או בכל חומר הדפסה אחר, רשאי בית העסק לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.
 6. טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.
 7. התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או Paypal. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: אמריקן אקספרס, ישראכרט וויזה. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, כרטיסים נטענים, קופונים וזיכויים, למעט זיכויים ו/או שוברי מתנה שניתנים למימוש באתר בלבד.
 8. במידה והלקוח בחר לשלם בביט, ראשית כל, עליו לפנות ישירות לבית העסק ולצורך ביצוע ההזמנה ותשלום באמצעות האפליקציה. ככל והתשלום לא יבוצע בתוך 24 שעות, ההזמנה תבוטל
 9. בעת ביצוע הזמנה באתר, יבצע בית העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי בית העסק וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני ו/או בהודעת sms על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי בית העסק. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
 10. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של בית העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 11. היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תשלח ללקוחה הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה ובית העסק לא יישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק בגין ביטול ההזמנה כאמור.
 
הסכמה לקבלת דברי פרסום
 
ככל שהלקוח אישר ו/או יאשר קבלת מידע ו/או עדכונים ו/או כל דבר פרסום כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לבית העסק על סירובו לקבל דברי פרסום בהתאם להנחיות בדבר הפרסום שנשלח אליו.
 
מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר
 
יובהר כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואי ו/או תכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה ייעוץ רפואי כלשהו. 
יודגש כי מחובתו של כל לקוח להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש במוצר כלשהו.
עוד יובהר כי על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר טרם ביצוע כל שימוש בו.
 
 
אפשרויות קבלת ההזמנות
 1. משלוחים עד הבית.
 2. בעלות של 35 ₪ למשלוח.
 3. ביצוע המשלוח תוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה באתר.
 4. משלוחים המיועדים להפצה באזורים אליהם דואר שליחים אינו מגיע, יישלחו באמצעות דואר רשום של דואר ישראל.
   
  ביטול הזמנה
   
  1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה להוראת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") .
  2. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה - לפי המאוחר, במידה והאריזה לא נפתחה.
  3. זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:
   • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.
   • טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון שעבר תאריך תפוגתם ועוד).
  4. ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי בית העסק, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח.
  5. לביטול הזמנה, נא ליצור קשר עם בית העסק בהקדם האפשרי.
   
  • ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:
    על הרוכש ליצור קשר עם החברה ולהחזיר את המוצרים, באריזתם המקורית והשלמה (ככל שנארזו), בתוך 14 יום ממועד קבלתם, ולקבל זיכוי בגינם. במקרה שכזה, יישא הרוכש במלוא עלות המשלוח של המוצרים מהחברה לרוכש ומהרוכש לחברה. בנוסף לכך, תגבה החברה מהרוכש דמי ביטול בשיעור/סך של הנמוך מבין 5% מעלות המוצרים שנרכשו או 100 ש"ח, וזאת ביחס לכל ביטול כאמור. החברה תהיה רשאית לנכות את הסכום האמור מן התשלום אשר יוחזר לרוכש לאחר החזרת המוצר לחברה כאמור.
    )א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם לא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידה;
    (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך  14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחנות. החזרת המוצר תיעשה על חשבון הלקוח (עלות המשלוח) לכתובת רחוב בארי 53, נתניה, או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח ; 
    (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחנות תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100₪, לפי הגבוה מבין ה 2.
    מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-14 הימים האחרונים.
    1. במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר לחנות ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.
    2. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, הלקוח יקבל דואר אלקטרוני (או שנציג החנות ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החנות בגין זאת. לחילופין, מיליה סטור רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחוייב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החנות במקרה כאמור.
    3. היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לחנות לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם: (א) הוא מעוניין בהשבת כספו עבור המוצר/ים שלא סופק/ו; או (ב) הוא מעוניין לאסוף את המוצר/ים החסר/ים או מוצר חליפי. לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החנות במקרה כאמור.
    4. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.
    5. מוצרים מקטגוריית ״הזדמנות אחרונה״ לא ניתן להחליף כנגד מוצר אחר. במקרה של החזרת מוצר מקטגוריית ״הזדמנות אחרונה״ יינתן זיכוי כספי בלבד, וזאת בהתאם למחיר ששילם הלקוח בעת הזמנת / רכישת המוצר וכנגד חשבונית קנייה.
    6. החנות רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.
    • סודיות ופרטיות
    1. הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתה למסירתם.
    2. הנתונים שהלקוח תמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של מיליה סטור (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלי למסור ייתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.
    3. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביעה בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפתה, הצעות ושירותים שעניינו אותה, אמצעי תשלום ששימשו אותה ועוד. החנות תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. מיליה סטור תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלוונטיים לו.
    4. החנות לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של מיליה סטור או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:
     1. במקרה שהפר את תנאי השימוש באתר, או אם ביצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
     2. בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה מיליה סטור למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
     3. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין מיליה סטור (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).
     4. בכל מקרה בו לדעת מיליה סטור מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.
     5. מיליה סטור תהא רשאית למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.
     • אחריות
     1. האחריותעל טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין. 
     2. כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: "המידע", (לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החנות לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.
     3. מיליה סטור לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.
     • קניין רוחני
     1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של מיליה סטור בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחנות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממיליה סטור או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החנות.
     • דין וסמכות שיפוט
     1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.